KEYNOTE-006 18.10.2017

פמברוליזומאב מאריכה הישרדות מטופלים עם מלנומה מתקדמת

ניתוח ההישרדות הסופי של מחקר KEYNOTE-006 אישר את תוצאות הביניים של מחקר זה ומצא כי מתן פמברוליזומאב (קיטרודה), הן אחת לשבועיים והן אחת לשלושה שבועות, הביא לשיפור דומה, של כ- 30%, בהישרדות מטופלים עם מלנומה מתקדמת, בהשוואה למתן איפילימומאב (יירבוי) אחת לשלושה שבועות

ניתוחי ביניים של מחקר KEYNOTE-006 בשלב III הראו כי לפמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) עליונות מבחינת ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות, בהשוואה לאיפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy), בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת. מובא להלן ניתוח ההישרדות הסופי לפי הפרוטוקול.

למחקר שלב III, רב-מרכזי, עם תווית פתוחה והקצאה אקראית זה גויסו מטופלים מ- 87 מוסדות אקדמיים, בתי חולים ומרכזים אונקולוגיים ב- 16 מדינות (אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, קנדה, צ'ילה, קולומביה, צרפת, גרמניה, ישראל, הולנד, ניו זילנד, נורבגיה, ספרד, שבדיה, אנגליה וארצות הברית).

המטופלים הוקצו אקראית ביחס 1:1:1 לקבלת שני משטרי מינון של פמברוליזומאב או משטר אחד של איפילימומאב, באמצעות תוכנת מחשב. הקצאות הטיפול בוצעו בבלוקים מרובדים. משתתפי המחקר היו בגילאי 18 ומעלה, עם סטטוס תפקודי 0 או 1 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG), עם נגע בר-מדידה אחד לפחות לפי הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 – RECIST1.1), עם מלנומה בלתי-נתיחה בשלב III או IV (אך לא מלנומה של העין) ולאחר חשיפה לעד טיפול מערכתי אחד קודם שאינו חוסם CTLA-4,י PD-1 או PD-L1. נשללה השתתפות מטופלים עם גרורות פעילות במוח או מחלה אוטואימונית פעילה הדורשת טיפול בסטרואידים.

התוצא העיקרי שנבדק היה ההישרדות הכללית, שהוגדרה מההקצאה לטיפול ועד מוות מכל סיבה שהיא. התגובה הוערכה לפי RECIST1.1 על ידי ועדת סקירה מרכזית בלתי תלויה בשבוע 12 ולאחר מכן כל שישה שבועות, עד שבוע 48, ולאחר מכן כל 12 שבועות. ההישרדות הוערכה כל 12 שבועות והניתוח הסופי בוצע לאחר שכל המטופלים היו במעקב במשך 21 חודשים לפחות. הניתוח העיקרי כלל את האוכלוסייה עם כוונה לטפל (כל המטופלים שהוקצו אקראית) וניתוחי הבטיחות כללו את האוכלוסייה המטופלת (מטופלים שקיבלו מינון אחד לפחות של תרופת המחקר). נקודת החתך לאיסוף הנתונים עבור ניתוחים אלו היתה דצמבר 2015.

בין דצמבר 2013 למרץ 2014, 834 מטופלים עם מלנומה מתקדמת גויסו והוקצו אקראית לקבלת עירוי ורידי של פמברוליזומאב אחת לשבועיים (n=279), אחת לשלושה שבועות (n=277) או לעירוי ורידי עם איפילימומאב אחת לשלושה שבועות (n=278). מטופל אחד מקבוצת הפמברוליזומאב אחת לשבועיים ו- 22 מטופלים מקבוצת האיפילימומאב משכו את הסכמתם להשתתפות ולא קיבלו טיפול במסגרת המחקר. בסך הכל, 811 מטופלים קיבלו מינון אחד לפחות של תרופת המחקר. חציון המעקב עמד על 22.9 חודשים. 383 מטופלים מתו. חציון ההישרדות הכללית לא הושג באף אחת מקבוצות הפמברוליזומאב ועמד על 16.0 חודשים בקבוצת האיפילימומאב (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.68, 95% רווח בר סמך: 0.53-0.87 עבור פמברוליזומאב אחת לשבועיים בהשוואה לאיפילימומאב, p=0.0009; HR:י0.68, 0.53-0.86 עבור פמברוליזומאב אחת לשלושה שבועות בהשוואה לאיפילימומאב, p=0.0008). שיעור ההישרדות הכללית ב- 24 חודשים עמד על 55% בקבוצת הפמברוליזומאב אחת לשבועיים, 55% בקבוצת הפמברוליזומאב אחת לשלושה שבועות ו- 43% בקבוצת האיפילימומאב.

ניתוח ההישרדות הסופי מאשר את ניתוח הביניים של מחקר KEYNOTE-006. גם בניתוח זה נצפתה עליונות מבחינת ההישרדות הכללית של פמברוליזומאב (קיטרודה) עד איפילימומאב (יירבוי), ללא הבדל בין שני משטרי מינון של פמברוליזומאב הנבדלים בתזמון מתן המינון. מסקנות אלו מחזקות ותומכות בשימוש בפמברוליזומאב כטיפול סטנדרטי עבור מלנומה מתקדמת.

מקור: 

Lancet. 2017 Aug 16. pii: S0140-6736(17)31601-X. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31601-X. [Epub ahead of print]
Pembrolizumab versus ipilimumab for advanced melanoma: final overall survival results of a multicentre, randomised, open-label phase 3 study (KEYNOTE-006).
Schachter J1, Ribas A2, Long GV3, Arance A4, Grob JJ5, Mortier L6, Daud A7, Carlino MS8, McNeil C9, Lotem M10, Larkin J11, Lorigan P12, Neyns B13, Blank C14, Petrella TM15, Hamid O16, Zhou H17, Ebbinghaus S18, Ibrahim N18, Robert C19.

נושאים קשורים:  KEYNOTE-006,  מלנומה מתקדמת,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  איפילימומאב,  יירבוי,  הישרדות כללית,  תזמון טיפול תרופתי,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות